• Informacje ogólne

Partnerstwo lokalne

Działania aktywizujące prowadzone w ramach partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego 

Zaangażowanie PUP w Oświęcimiu w realizację działań partnerskich o zasięgu regionalnym  

1.     Udział w realizacji programu pt. „Małopolskie Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego”. Okres realizacji programu: 2008 – 2013. Kluczowe kierunki rozwoju uczenia się przez całe życie realizowane w ramach projektu: wzmocnienie rangi kształcenia, lepsze dostosowanie wyborów edukacyjnych i ścieżek rozwoju zawodowego, wsparcie pracodawców w zakresie lepszego wykorzystania kadr, wzmocnienie kultury uczenia się przez całe życie, podnoszenie jakości kształcenia na różnych poziomach. Z inicjatywy Małopolskiego Partnerstwa …  ustanowiono dzień 4 czerwca 2012 roku Małopolskim Dniem Uczenia się przez całe życie. W związku z obchodami Dnia uczenia przez całe życie PUP w Oświęcimiu organizował następujące przedsięwzięcia:

 • szkolenie otwarte dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą z cyklu wiedza w pigułce. Szkolenie zostało zorganizowane w siedzibie PUP w Oświęcimiu w dniu 4.06.2012r. Tematyka: rejestracja działalności gospodarczej, podstawowe formy opodatkowania, obowiązki właściciela firmy wobec ZUS. Szkolenie prowadzili specjaliści zatrudnieni w oświęcimskim ZUS i Urzędzie Skarbowym. Uczestniczyło 27 osób,  
 • szkolenie zamknięte dla pracowników PUP w Oświęcimiu i Ośrodków Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i w Kętach pt. Wpływ kultury romskiej na aktywność zawodową Romów. Uczestniczyło 27 osób. Uczestnicy Małopolskiego Dnia Uczenia wypełnili ankietę, z której sporządzono analizę i sprawozdanie.

2.     Udział Urzędu w programie pt. „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla Inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”. Okres realizacji programu: 2008 – 2013. W ramach projektu m.in.:

 • aktualizacja informacji zawartych w Charakterystyce zasobów ludzkich dla Powiatu Oświęcimskiegow temacie: instrumenty wsparcia pracodawców, dostępność szkół językowych dla obcokrajowców,
 • udział w naradach, Konferencjach, w pracach Prezydium projektu,  organizowanych przez Partnerstwo … w WUP w Krakowie.

3.     Rozpoczęcie realizacji regionalnego, pilotażowego projektu innowacyjnego pt. „Express do zatrudnienia – Innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”. Projekt realizowany jest w ramach POKL Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1. Wartość całego projektu: 12.000.000 zł, w tym dla PUP w Oświęcimiu 62.100 zł. Okres realizacji projektu: 01.10.2012 – 30.06.2015r. Liczba osób bezrobotnych objętych pilotażem: 1 000. W projekcie uczestniczy 6 powiatowych urzędów pracy: Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz.

4.     Opracowanie przez pracownika Urzędu propozycji karty zadań do  Regionalnego Planu Działań w zakresie: aktywizacji zawodowej osób  bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia, promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktywizacji osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienia potencjału partnerów i instytucji rynku pracy, upowszechnienia kształcenia przez całe życie.

Zaangażowanie PUP w Oświęcimiu w realizację działań partnerskich na lokalnym rynku pracy

1.     W 2012 roku podpisano następujące porozumienia, listy intencyjne i umowy partnerskie:

 • Umowa o współpracy z dnia 31 stycznia 2012r. zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Doradców Europejskich PLinEU a PUP w Oświęcimiu w sprawie udziału w realizowanym projekcie innowacyjnym, Działanie 6.4 pt. Wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina. Udział w projekcie polegał m.in. na przeszkoleniu 1 doradcy  i przygotowanie go do pracy w charakterze coacha.
 • List intencyjny z dnia 16  lutego 2012r. podpisany pomiędzy ZDZ w Katowicach a PUP w Oświęcimiu w sprawie wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach działania 6.2 pt. Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu. Udział w projekcie polega m.in. na rekrutacji beneficjentów projektu, współudziale w promocji.
 • Porozumienie z dnia 15 marca 2012r. zawarte pomiędzy Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Zarządem Krajowym w Warszawie a PUP w Oświęcimiu w sprawie przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla pracodawców na temat Korzyści finansowych i wizerunkowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
 • Porozumienie z dnia 21 marca 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Kęty a PUP w Oświęcimiu w sprawie zabezpieczenia środków w 2013 r. i skierowania 30 osób do prac społecznie użytecznych oraz 1 osoby na staż do pracodawcy w związku z realizacją projektu pt. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych w latach 2012 – 2013.
 • Umowa Partnerstwa Lokalnego z dnia 3 września 2012r. na rzecz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi podpisana z 13 partnerami rynku pracy tj. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Stowarzyszeniem „Bratnich Serc” w Oświęcimiu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Chełmku i Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu. Celem podpisanej umowy było określenie kierunków współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami w związku z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • Porozumienie z dnia 15 października 2012r. w sprawie współpracy z Województwem Małopolskim w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 

2.     W partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w dniu 21 marca 2012r. zorganizowano w PUP w Oświęcimiu szkolenie dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Temat szkolenia: Korzyści finansowe i wizerunkowe związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Szkolenie w którym uczestniczyło 26 pracodawców było prowadzone przez eksperta w tej dziedzinie Pana Adama Hadław.

3.     Organizacja Targów Pracy w dniu 17 maja 2012r. w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Rekreacji w Chełmku. Na Targach Pracy dostępne były 42 stanowiska wystawiennicze w tym m.in.: pracodawcy, agencje pracy czasowej, Małopolska Wojewódzka Komenda OHP, Powiatowe Urzędy Pracy w Oświęcimiu, Chrzanowie, Jaworznie, Tychach, oferty pracy za granicą (EURES). Ogółem na Targach zaprezentowano około 2 100 miejsc pracy, w tym 1 300 miejsc pracy za granicą.

4.     W dniu 22 maja 2012r. w PUP w Oświęcimiu zorganizowano warsztaty dla osób  zainteresowanych wyjazdami do pracy za granicą pt. Mobilność na europejskim rynku pracy. Szkolenie prowadził specjalista z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

5.     Udział w Zespole d.s działań w zakresie realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowanie Planu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi na  lata 2012 – 2015.

6.     Organizacja spotkania partnerskiego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi ws. realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w dniu 19.07.2012r.

7.     Organizacja szkolenia wewnętrznego dla pracowników Urzędu w dniu 24.07.2012r. na temat świadczonych usług przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Celem szkolenia była promocja usług MARR.

8.     Udział w Targach Pracy organizowanych przez PUP w Chrzanowie, Trzebini, Andrychowie, Jaworznie.

9.     Planowanie posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia.

10.   Przygotowywanie wniosków ws. uzyskania patronatu Starosty Oświęcimskiego nad organizowanymi przedsięwzięciami tj. Targi Pracy w Chełmku i Konferencja w PWSZ w Oświęcimiu oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu w.w przedsięwzięć.

11.    Organizacja Konferencji pt. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnychw dniu 19 października 2012r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu. W programie Konferencji : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, prezentacja projektu Aktywny samorząd, Korzyści finansowe i wizerunkowe związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W Konferencji uczestniczyło 112 osób.

12.   Organizacja wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu 2 przedsięwzięć związanych z udziałem Powiatu Oświęcimskiego  w  Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości:

 • W dniu 14 listopada 2012r. organizacja szkolenia dla młodych, przyszłych przedsiębiorców z cyklu wiedza w pigułce. Szkolenie prowadzili specjaliści zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu. Uczestniczyło 115 osób.
 • W dniu 16 listopada 2012r. organizacja Debaty Oksfordzkiej pt. Warto zakładać własny biznes. Uczestnikami debaty była młodzież PWSZ i powiatowych zespołów szkół. W debacie uczestniczyło ok. 200 osób.  

Inne działania partnerskie

 • W 2012r. opracowano i zamieszczono na portalu internetowym Urzędu Pracy 102 informacje dotyczące m.in.: aktualnej sytuacji na rynku pracy, kierunków i planów działania Urzędu, przyznanych i pozyskanych środkach na aktywizację osób bezrobotnych, promowanie konkursów i programów dla przedsiębiorców i mieszkańców, informacje o organizowanych spotkaniach, szkolenia, seminariach itp. 
 • Opracowywanie ankiet dla instytucji zewnętrznych dotyczących: działalności powiatowej rady zatrudnienia, współpracy z pracodawcami, nowych metod aktywizacji osób bezrobotnych (coaching), trenerów zatrudnienia wspieranego, promocji projektów regionalnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy z magazynem „Integracja”.
 • Udział w organizacji i obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W dniu 27 stycznia 2012r. uczestniczyliśmy w uroczystej gali w czasie której 9 pracowników Urzędu odznaczonych zostało złotym
  i srebrnym medalem za długoletnią pracę.
 • Promocja konkursu firmy VisionConsultingGroup z Poznania skierowanego do studentów dotyczącego realizacji filmu promującego międzynarodowe praktyki.
 • Promocja ofert Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dotyczących wakacyjnego zatrudnienia za granicą, konkursów, realizowanych projektów.
 • Promocja Targów Pracy dla młodzieży w dniu 17 kwietnia 2012r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pt. Wybierz lepszy start w przyszłość.
 • Promocja bezpłatnych szkoleń dla osób pracujących oraz osób niepełnosprawnych organizowanych przez firmę Business School oraz Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie.
 • Promocja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku w kategoriach Senior, Progres, Start, organizowanego przez Fundacje Kronenberga przy Citi Handlowym w Warszawie.
 • Udział w konferencjach, seminariach organizowanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy w ramach partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego.
 • Promocja bezpłatnego szkolenia dla osób zatrudnionych w mikro lub w małym przedsiębiorstwie w sektorze spedycja, transport pt. Nowoczesna firma na rynkach europejskich.
 • Opracowanie informatora dla pracodawców, promującego potrzebę aktywizacji osób niepełnosprawnych a szczególnie osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie zmian do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.
 • Przeprowadzenie 49 kontroli zewnętrznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  przez osoby które otrzymały dotacje z Urzędu Pracy.

 

Utworzono: 2013-02-22 10:15 | Redagował: Rafał Adamik 2013-02-22 10:28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1976

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl